luni, 5 aprilie 2021

„ANUNT DE LICITATIE” COMUNA STANILESTI

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor suprafețe de teren, categorie de folosință “arabil”, aparţinând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific agricol

            În temeiul prevederilor O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale H.C.L. Stănileşti Nr. 11/26.02.2021, U.A.T. Comuna Stănileşti, județul Vaslui, cu sediul în comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, CUI 3552093,  anunță concesionarea prin licitație publică deschisă, cu ofertă în plic închis, pentru o perioadă de  5 ani a următoarelor suprafețe de teren, categorie de folosință “arabil”, apaținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Stănileşti, judeţul Vaslui, în scopul desfăşurării de activităţi cu specific agricol.

Nr. Crt. Număr cadastral Suprafața
1. NC 1088, T 21, P 523/127 51.097 m2
2. NC 972, T 21, P 528/14 4.900 m2
3. NC 1082, T 20, P 453/22 3.300 m2
4. NC 1221, T 21, P 528/22 3.300 m2
5. NC 1084, T 21, P 528/123 8.600 m2
Suprafață totală 7,12 ha

            Preţul de pornire la licitaţie: redevenţa minimă este de 522 lei/ha/an.         

            Documentele de participare la licitație se depun la sediul Primăriei Stănileşti, Compartimentul Registrul Agricol, Registratură și Relații cu Publicul, începând cu data de 05.04.2021, ora 8.00,  până în data de 27.04.2021, ora 16.00. Se pot înscrie la procedura de licitaţie publică deschisă, persoanele fizice sau juridice, care îndeplinesc condiţiile aprobate prin caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire.

            Data limită de depunere a cererilor de înscriere la licitația publică deschisă este 27.04.2021.

            Şedinţa publică de deschidere a ofertelor înregistrate va avea loc în data de 29.04.2021, ora 11.00, la sediul primăriei comunei Stănileşti, în Sala de Consiliu.

            Condițiile de înscriere cât și taxele aferente sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi obținută de către persoanele interesate, pe bază de cerere înregistrată la Primăria comunei Stănilești, începând cu data de 05.04.2021, ora 8.00.

            Detalii suplimentare pot fi obţinute la sediul Primăriei comunei Stănileşti, la telefon 0235/483.019, 0235/483.016, sau e-mail: contact@primariastanilesti.ro.

            Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Vaslui, conform prevederilor conform prevederilor Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. ”

Articol original

👍 „ANUNT DE LICITATIE” COMUNA STANILESTI

Next
« Next
Previous
Previous »